Sigida 13 Bana minnu bɛ mɔgɔ minɛ ka caya

Sinkɔrɔkɛrɛdimi

Ale ye fogonfogondimi jugumanba ye. Sinkɔrɔkɛrɛdimi bɛ mɔgɔ minɛ ninakilidegunbana dɔw senfɛ walima u kɔfɛ, i n’a fɔ ɲɔni, keteketeni, murasɔgɔsɔgɔ, disidimi, sisan, walima banajugu wɛrɛ minnu bɛ mɔgɔ laada, kɛrɛn­kɛrɛnnenya la denfitiniw ni mɔgɔkɔrɔbaw. A ka ca a la fana, sinkɔrɔkɛrɛdimi ka teli ka sidabanakisɛ tigilamɔgɔw minɛ.

Ja

A taamasiɲɛw

Ni den bananenba don, ni a ninakili ka teli, a ka surun, o bɛ se ka kɛ sinkɔrɔkɛrɛdimi ye. Ni denfitini ka ninakiliko ka ca ni ninakiliko 60 ye miniti kɔnɔ, o bɛ a jira ko a ninakili ka teli. Den min bɛ kalo 2 ni san 1 cɛ, ni o ninakili tɛmɛna ninakiliko 50 kan, o kɔrɔ ko a ninakili ka teli, ni den bɛ san 1 ni san 5 cɛ, o ka kan ka ninakiliko 40 kɛ miniti kɔnɔ. Ni ninakili ka teli nka a ka surun, aw bɛ farilajidɛsɛ (sɛbɛn ɲɛ Farikolojidɛsɛ taamasiɲɛw) walima ninakili (sɛbɛn ɲɛ Ni ninakilidegun bɛ jali sen kɔrɔ) teliyali kun ɲɛɲini. Aw kana ninakiliko hakɛ jate waati min den bɛka kasi walima ni a ye a makun yɔrɔnin min.

A furakɛcogo:

📖 Gafe kɔnɔkow
← Segin kɔfɛ | Taa ɲɛfɛ →