Sigida 13 Bana minnu bɛ mɔgɔ minɛ ka caya

Kolotugudadimi

A ka ca a la, mɔgɔkɔrɔbaw ka kolotugudadimi tɛ ban pewu, nka a dimi bɛ se ka mada:

Ja

Ni kolotuguda dimitɔ fununa, ka a kalaya fo ka farigan bila a tigi la, o bɛ a jira ko a ye nɛ ta; o la, aw bɛ banakisɛ­fagalan dɔ ta i n’a fɔ penisilini (pénicilline). O kɔfɛ, aw bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la.

Denmisɛnniw na, kolotugudadimi bɛ se ka kɛ bana wɛrɛw taamasiɲɛ ye, i n’a fɔ kolotugudadimi jugumanba (aw ye gafe ɲɛ Kolotugundadimi (sɛbɛn ɲɛ 253) lajɛ) walima sɔgɔsɔgɔninjɛ (aw ye gafe ɲɛ Sɔgɔsɔgɔnijɛ lajɛ). Ni aw ye o ye denmisɛnni na, aw bɛ taa ni a ye dɔgɔtɔrɔso la.

📖 Gafe kɔnɔkow
← Segin kɔfɛ | Taa ɲɛfɛ →