Sigida 13 Bana minnu bɛ mɔgɔ minɛ ka caya

Kungolodimi ni kumabin

Kungolodimi gasan bɛ se ka kɛnɛya ni lafiɲɛbɔ ni dimimadalanw tali ye i n’a fɔ asipirini (aspirine). Finimugu sulen jikalan na, ka o da tɔn na walima kɔ la, o ka fisa a ma ani ka kan ni kamakunw digidigi dɔɔni dɔɔni. Tuma dɔw la farafinfura fana ka fisa.

Ja

A ka ca a la kungolodimi ni bana wɛrɛ bɛ mɔgɔ fari kalaya. Ni kungolodimi ka jugu, aw bɛ a lajɛ ni kanjabana taamasiɲɛw tɛ a senkɔrɔ (sɛbɛn ɲɛ Kanjabana ni kunsɛmɛnabana).

Ni kungolodimi bɛ taa ka segin, o ye tɔɔrɔ dɔw taamasiɲɛ ye i n’a fɔ Bana basigilen, balodɛsɛ walima baarayɔrɔ ka tubabusɛgɛ ni sigida ka tubabusɛgɛ kɔlɔlɔw. A nafa ka bon ka dumuni ɲuman dun ani ka sunɔgɔ ka ɲɛ. Ni a kɛra aw hakili la ko tubabusɛgɛw de ye kungolodimi bila aw la, walima ni kungolodimi yɛrɛ tɛka ban, aw ye taa a ɲɛfɔ kɛnɛya­baarakɛla dɔ ye.

A ka ca a la kumabin ye kungolofankelendimi ye min ka jugu; ani min bɛ to senna kalo walima san caman. A bɛ to ka wuli tuma ni tuma, kalo ni kalo walima san ni san.

Bidi bɛ aw ɲɛkɔrɔ ka kɔn kumabin ɲɛ walima a bannen kɔ, fɛnw bɛ yeleku aw ɲɛkɔrɔ, ka ɲɛnamini bila aw la, walima ka bubagani don aw bolo kelen walima sen kelen na.

Kumabin dimi ka bon nka bana jugu tɛ. Ni yɛrɛyɛrɛli walima fɔɔnɔ bɛ a senkɔrɔ, aw bɛ a lajɛ ni sumaya don (sɛbɛn ɲɛ Nɛgɛtigɛbana).

Walasa ka kumabin kunbɛn kabini a taamasiɲɛ fɔlɔw:

Ja

Asipirini (aspirine)

Ja

Ja

Aw ye aw janto nin na: musokɔnɔma man kan ka kafɛrigoti ta.

📖 Gafe kɔnɔkow
← Segin kɔfɛ | Taa ɲɛfɛ →