Sigida 13 Bana minnu bɛ mɔgɔ minɛ ka caya

Ɲɛdakololabanaw (la sinusite)

O ye dimi gɛlɛn walima dimi basigilen ye ɲɛdakɔnɔkolow la minnu bɛ ɲɛkisɛ lamini kolow la. A bana bɛ mɔgɔ minɛ tulodimi walima ngɔɔnɔdimi kɔfɛ walima mura juguman.

A taamasiɲɛw

Ja

A furakɛcogo

Yɛrɛtangacogo

Ni mura bɛ aw la walima aw nu gerennen don, aw ye aw jija a saniyalen ka to tuma bɛɛ.

📖 Gafe kɔnɔkow
← Segin kɔfɛ | Taa ɲɛfɛ →