Sigida 23 Furaminɛn

Sigida faramasi

Aw makoɲɛfura ni minɛnw ka kan ka sɔrɔ fura kɛsu kɔnɔ, ka fara furaw kan minnu kofɔlen don ni yɔrɔ duguma, u dabɔlen don banajugu dɔw kɛlɛli kama. A ka fisa dugu bɛɛ ka furakɛsu falen ka to waati bɛɛ.

Sika tɛ nin misali in na, nka a ka kan ka dafa ni fura suguya wɛrɛw ni u sɔngɔ ye. Sigida ka furaminɛn kɔnɔfuraw suguya bɛ sɔrɔ banaw fɛ, bana minnu bɛ yen mɔgɔw minɛ ka caya. Fura cayali fana bɛ bɔ aw bolo wari hakɛ la ani mɔgɔ hakɛ minnu bɛ aw ka furaminɛn kɔnɔfuraw ta.

Minɛn wɛrɛw

Furakɛliminɛnw A hakɛ Aw ye sɛbɛn lajɛ
Pikiriw
Pikiribarani min ye mililitiri 5 ye 2 Sigida 9 Pikiriw
Pikiribiɲɛ no 22
min janya ye santimɛtiri 3 ye no 25
min janya ye santimɛtiri 1.5 ye

3 ka taa 6 la
2 ka taa 4 la
Ɲɛgɛnɛkɛ gɛlɛyaw
Sugunɛ juru (manaman) 2 Sugunɛkɛjuru doncogo
Mugu ni jolisirafunu:
Bandi minnu bonya ye santimɛtiri 5 ani santimɛtiri 10 ye 3 ka taa 6 la Mugu ni jolisu (mugu walima sogo pɛrɛnnen wolo kɔrɔ)
Jolisirafunu
Farilajoli min bɛ sɔrɔ joli bolicogo jugu fɛ
Tulo sɛgɛsɛgɛli, o n’a ɲɔgɔnnaw
Tulolajɛtɔrɔsini 1 Tulow, Kankɔnɔna, ani Nu
Tinminɛmuso walima tinminɛmuso ka minɛn wɛrɛw

Fura wɛrɛw

Fura Hakɛ Sɛbɛn ɲɛ
Banajuguw:
1. Penisilini, pikirima; ni kelen dɔrɔn don, porokayini penisilini mililitiri o mililitiri unite 600.000 20 ka taa 40 na Pikirimuguw (penisilini, pénicilline)
Anpisilini, a pikirilama (ampicilline injectable) 20 ka taa 40 na Kunfinnin ni amɔkisisilini (L’ampicilline et l’amoxicilline)
ani/walima sitɛrɛpitɔmisini garamu 1 ka o ni penisilini ɲagamilen, stréptomycine avec pénicilline (ni anpisilini da ka gɛlɛn) 20 ka taa 40 na Sitɛrɛpitɔmisini, Stréptomycine
3. Tetarasikilini, tétracycline forogolamani walima a furakisilamaw miligaramu 250 40 ka taa 80 na Tetarasikilini
Ni bana sababu ye tɔnɔgɔ ni tumuw ye:
4. Metoronidazɔli, métronidazole forogolamani miligaramu 250 40 ka taa 80 na Metoronidazɔli, Métronidazole (Izinitigi ka tɔgɔ dalen: filajili, Flagyl)
Kirinni na:
5. Fenobaribitali, phénobarbital furakisɛ miligaramu 15 40 ka taa 80 na Fenobaribitali, phénobarbital
Faritɛnɛbana ni sisan jugumanba:
6. Epinefirini (épinéphrine), izinitigiw ka tɔgɔ dalɛn aderenalini (adrénaline) A pikirima, anpulu miligaramu 1 5 ka taa 10 na Epinefirini, épinéphrine
Sisan:
7. Salibitamɔli fiyɛta nu kɔnɔ (Salbutamol, inhalateur de secours) 1 Salibitamɔli, salbutamol
Basibɔn jugumanba jiginni kɔfɛ
8. Ɔkisitosini (ocytocine) pikiri unite 10 mililitiri o mililitiri 6 ka taa 12 la Ositosini, Ocytocine, Izinitigi ka tɔgɔ dalen: Pitosini (Pitocine)
walima Mizopɔrɔsitɔli (misoprostol) furakisɛ miligaramu 200 18 ka taa 36 la

Ɲɛci bɛ fura wɛrɛ minnu na yɔrɔ caman na

Fura Hakɛ Sɛbɛn ɲɛ
Ɲɛjalandimi gɛlɛya bɛ yɔrɔ minnu na:
Witamini A forogolamani unite 200.000 10 ka taa 100 na Witamini A, yelidiyalan (Vitamine A): Ka suranfiyen ni ɲɛkilitara kunbɛn
Nɛgɛtigɛbana ka ca yɔrɔ minnu na
Nɛgɛtigɛbana baga kunbɛnnan unite 50.000, muguma , ni aw bɛ o sɔrɔ o de ka ɲi (tubabukan: lyophilisé) Bara 2 ka taa 4 na Tetanɔsifura (nɛgɛtigɛbanafura)
Saw ni bunteniw bɛ mɔgɔ kin yɔrɔ minnu na ka caya:
Bagakɛlɛlan kɛrɛn­kɛrɛnnen 2 ka taa 6 la Bagafuraw
Sumayabana ka ca yɔrɔ minnu na:
Fura minnu dilannen don ni aritemisini (artémisine) ye, walima fura minnu kofɔlen bɛ aw ka sigida la 50 ka taa 200 la Aritesunati, ArtésunateKinini (Quinine)
Denmisɛn minnu fanga ka dɔgɔn, walasa ka olu ka basibɔn kunbɛn walima ka a kɛlɛ:
Witamini K pikiri miligaramu 1 3 ka taa 6 la Witamini K

Bana basigilenw fura

Waajibi tɛ ka bana basigilen dɔw, i n’a fɔ sɔgɔsɔgɔninjɛ, kuna ani sugunɛbilenni furaw bila aw bolo kɔrɔ dugu ka fura maralan kɔnɔ. Walasa ka a dɔn ko nin bana dɔ la kelen bɛ mɔgɔ la, sɛgɛsɛgɛli kɛrɛn­kɛrɛnnenw de ka kan ka kɛ kɛnɛyaso la ani a fura ka teli ka sɔrɔ o yɔrɔ minnu na. Nin fura ninnu ni fura wɛrɛw bilali aw bolo kɔrɔ, o bɛ bɔ yɔrɔ kɛcogo ani kotigiw ka dɔnniya la kɛnɛya ko la.

Bolocifuraw:

An ma bolocifuraw fara aw ka furaw kan, barisa kɛnɛya minisiriso de bɛ olu di tuma caman. Nka, aw ka kan ka aw jija ka denmisɛnniw ka boloci bɛɛ kɛ ka a dafa (aw ye sɛbɛn ɲɛ Boloci lajɛ). Nka, ni firigo bɛ aw bolo, aw bɛ se ka bolocifuraw bila aw bolo kɔrɔ dugu kɔnɔ, kɛrɛn­kɛrɛnnenya la DTC, senfagabana bolocifura, sɔgɔsɔgɔninjɛ bolocifura ni ɲɔni bolocifura.

📖 Gafe kɔnɔkow
← Segin kɔfɛ | Taa ɲɛfɛ →